Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài

Cập nhật:

Doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Về hồ sơ: 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị giấy tờ sau: 

+ Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định. Mẫu 01 

+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của doanh nghiệp 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp đã được chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mà có sự thay đổi thì cần chuẩn bị: 

+ Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu 02. 

Nơi nộp hồ sơ:

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

- Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố 

Lưu ý:

+ Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cơ quan chấp thuận.

+ Thời gian giải quyết việc xin chấp thuận là 15 ngày làm việc.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT